Akcjonariuszem jest ta osoba, która nabyła akcje.

21 lipca 2022
Autor: Michał Romanowski

Akcjonariuszem jest ta osoba, która nabyła akcje. Nabycie akcji przez jednego z małżonków w trakcie trwania wspólności majątkowej nie oznacza, że drugi małżonek staje się z mocy prawa akcjonariuszem, nawet pomimo wejścia akcji w skład majątku wspólnego. Prof. Michał Romanowski komentuje w Rzeczpospolitej problem prawny, o którym rozstrzygać będzie Sąd Najwyższy.

"Zagadnienie to dobrze ilustruje przykład spółki zamkniętej, która jest związkiem „partnerów” w biznesie, zwanych wspólnikami. Zawiązując spółkę ze wspólnikiem będącym w związku małżeńskim, wspólnicy zawierają związek „małżeństwa” biznesowego ze sobą, a nie ze swoimi współmałżonkami. Związek „małżeństwa” biznesowego jest oparty na innym kryterium (biznesowym) niż związek dwojga osób ślubujących sobie wierność i miłość małżeńska aż do śmierci (kryterium emocjonalne). Bycie wspólnikiem w biznesie to nie to samo co bycie małżonkiem-wspólnikiem w codziennym życiu, i na odwrót. Na szczęście! Prawo spółek dostrzega to pozwalając np., aby statut spółki akcyjnej wyłączał wstąpienie do spółki małżonka akcjonariusza. W scenie z "Ziemi Obiecanej" w reżyserii Wajdy trzech przyjaciół zawiązuje spółkę między sobą, a nie z ich partnerkami życiowymi. Stosunki wewnętrzne w spółce między wspólnikami to nie tylko stosunki majątkowe, ale także oparte na osobistym zaufaniu, osobistej więzi. Biznes w ramach spółki muszę mieć prawo robić z przyjacielem, a nie koniecznie z jego współmałżonkiem. Spółka i małżeństwo łączy to, że są to związki osób, ale innych osób. Nie ma komuny między spółką jako związkiem osób i związkami osób tworzonych przez wspólników spółki ze współmałżonkami. Ustanie wspólnoty małżeńskiej bez względu na przyczyny nie powoduje zatem „automatycznego” wstąpienia do spółki małżonka, który nie był dodatkowo jej wspólnikiem. Wymaga ono natomiast uwzględnienia w rozliczeniach majątkowych przy znoszeniu majątku wspólnego. Odmienny pogląd uderzałby w naturę spółki i bezpieczeństwo obrotu. Ufając i „kochając biznesowo” wspólnika nie muszę ufać i kochać biznesowo jego współmałżonka". - Michał Romanowski

21 lipca 2022

Autor: Michał Romanowski

Pozostałe wpisy

26 września 2022Autorzy: Michał Romanowski, Aleksander Orzeł, Weronika Stefaniuk
Corporate governance, Prawo spółek, rynki kapitałowe

Nie mówimy, jak wdrażać najnowszą nowelizację KSH. Mówimy, jak się przed nią ochronić!

LPP SA, jako pierwsza spółka giełdowa w Polsce, 23 września 2022 r. zmieniła statut, aby ochronić się przed niebezpieczną nowelizacją Kodeksu spółek handlowych, która wchodzi w życ...

Czytaj

22 września 2022Autor: Michał Romanowski

Oświadczenie adw. prof. Michała Romanowskiego w sprawie wyroku Sądu Karnego z 21 września 2022 r.

Przedstawiamy oświadczenie (Link) prof. Michała Romanowskiego o uniewinnieniu go w sprawie wywołanej prywatnym aktem oskarżenia wniesionym przez Przemysława Radzika – zastępcę rzec...

Czytaj
Wszystkie aktualności
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Royal Wilanów
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa
recepcja F

Nie mówimy, jak wdrażać najnowszą nowelizację KSH. Mówimy, jak się przed nią ochronić!

26 września 2022    /   Corporate governance, Prawo spółek, rynki kapitałowe
Autorzy: Michał Romanowski, Aleksander Orzeł, Weronika Stefaniuk

LPP SA, jako pierwsza spółka giełdowa w Polsce, 23 września 2022 r. zmieniła statut, aby ochronić się przed niebezpieczną nowelizacją Kodeksu spółek handlowych, która wchodzi w życie 13 października 2022 r. Zmiana statutu LPP SA została uchwalona przygniatającą większością ponad 90% głosów. LPP wdrożyła naszą koncepcję prawną „ucieczki do przodu” przed nowościami w KSH.

Wchodząca w życie nowelizacja KSH ma destrukcyjny wpływ na procesy biznesowe zarządzania spółką i nadzoru nad sposobem zarządzania nią. Nowelizacja prowadzi do: (i) odseparowania interesu spółki od jej udziałowców; (ii) zepchnięcia do szarej strefy grup kapitałowych; (iii) uczynienia z rady nadzorczej alter ego zarządu.

Od strony biznesowej i procesów zarządczych nowelizacja oznacza deaktywację zasady business judgement rule, zgodnie z którą na gruncie prawa (i) zarząd ma prawo się mylić, byleby czynił to starannie oraz (ii) akceptuje oczywistość, że podejmowanie decyzji biznesowych jest naturalnie związane z podejmowaniem ryzyka.

Nowelizacja stanowi swoiste „nowe” otwarcie dla stosowania przez prokuraturę wobec członków organów spółki art. 296 Kodeksu karnego (działanie na szkodę spółki).

Akcjonariusze LPP SA uznali, że interes spółki jest wypadkową ich interesów, w skład rady nadzorczej i zarządu są powoływani uczciwi profesjonaliści, a współczesne zarządzanie nie polega na wymuszaniu posłuszeństwa.

LPP doradzali Michał Romanowski, Aleksander Orzeł i Weronika Stefaniuk.

26 września 2022    /   Corporate governance, Prawo spółek, rynki kapitałowe

Autorzy: Michał Romanowski, Aleksander Orzeł, Weronika Stefaniuk

Pozostałe wpisy

10 lutego 2022Autor: Michał Romanowski
Corporate finance, Corporate governance, Prawo korporacyjne

Czas na korporacyjny by-pass – exit z noweli KSH!

W dniu 9 lutego br. Sejm uchwalił nowelizację KSH, w którą wplecione w ostatniej chwili  zostały w sposób sprzeczny z Konstytucją i Zasadami Techniki Prawodawczej zmiany dotyczące ...

Czytaj

31 stycznia 2022Autorzy: Michał Romanowski, Piotr Haiduk
Corporate finance, Corporate governance, Prawo korporacyjne

Corporate governance tworzą ludzie. Od nich należy zaczynać budowanie wysokich standardów.

W Wiadomościach Ubezpieczeniowych ukazał się drugi artykuł Michała Romanowskiego i Piotra Haiduka na temat projektowanych zmian KSH w części dotyczącej funkcjonowania rady nadzorcz...

Czytaj
Wszystkie aktualności
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Royal Wilanów
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa
recepcja F