Sukces w sprawie o zwrot wypłaty środków z gwarancji bankowej

9 marca 2023
Autorzy: Łukasz Matyjas, Aleksandra Kieliszek, Piotr Celiński

Wykonawca pozwał naszego Klienta (zamawiającego) o zwrot ok. 9,5 miliona zł pobranych z gwarancji bankowej na poczet kosztów usuwania wad i usterek realizowanego obiektu. Kontrakt o wartości ok. 72 milionów euro realizowany był w formule „zaprojektuj i wybuduj” (tzw. „żółty FIDIC”). Wykonawca odpowiadał zarówno za projekt, jak i realizację robót oraz usunięcie w nich wszelkich wad.

Sąd oddalił w całości powództwo wykonawcy. W długim i wielowątkowym procesie udowodniliśmy, że wykonawca realizujący roboty w formule „zaprojektuj i wybuduj” przyjmuje na siebie odpowiedzialność nie tylko za wykonane prace, ale i dobrany materiał, który ma zapewnić osiągnięcie celu inwestora. Kluczowa w sprawie była kwestia na kim spoczywał ciężar dowodu tzn. czy wykonawca powinien wykazać brak odpowiedzialności za powstałe wady, a w konsekwencji – brak konieczności ich usuwania na jego koszt. Sąd przychylił się do naszej argumentacji, że cofnięcie przez wykonawcę wniosku o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego jest równoznaczne z niewykazaniem przez Wykonawcę braku jego odpowiedzialności za wady obiektu. Sąd stanął na stanowisku, że wykonawca – reprezentowany przez profesjonalnych pełnomocników – powinien złożyć wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego i rolą sądu nie jest działanie z urzędu.

Sąd uwzględnił także nasze twierdzenia, że dla możliwości skorzystania z gwarancji bankowej nie jest konieczne precyzowanie przez inwestora kwoty jego roszczenia o usunięcie wady, jeżeli wysokość tego roszczenia nie jest możliwa do ustalenia w momencie zgłoszenia wykonawcy. Nasz Klient był więc uprawniony do skorzystania z gwarancji należytego wykonania kontraktu i jej zaliczenia na poczet kosztów usuwania wad – pomimo, że na moment skonsumowania gwarancji nie było możliwości ustalenia wysokości kosztów naprawy.

Sprawę prowadzili r. pr. Łukasz Matyjas i r. pr. Aleksandra Kieliszek przy wsparciu apl. adw. Piotr Celinski.

Pozostałe wpisy

8 marca 2023Autorzy: Michał Romanowski, Aleksander Orzeł, Weronika Stefaniuk

Umożliwiamy rozwój polskich innowacji!

Doradzaliśmy od strony strategicznej i prawnej przy wykupie przez dotychczasowych udziałowców, jednego z udziałowców mniejszościowych w dynamicznie rozwijającej się międzynarodowo ...

Czytaj

6 marca 2023Autor: Maksymilian Jabłecki

Najlepszy Pozew w I Konkursie Arbitrażowym dla aplikantów adwokackich im. dra hab. Tadeusza Szurskiego

Aplikant adwokacki Maksymilian Jabłecki wraz ze swoim zespołem Vis Maior otrzymał 4 marca 2023 r. nagrodę za Najlepszy Pozew w I Konkursie Arbitrażowym dla aplikantów adwokackich i...

Czytaj
Wszystkie aktualności
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Royal Wilanów
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa
recepcja F