Ostatni moment na skorzystanie z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego z „Tarczy 4.0”!

5 listopada 2021    /   Restrukturyzacje i upadłości
Autor: Maciej Stasiewicz

Szanowni Państwo,

tylko do końca listopada 2021 r. możliwe jest otwarcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego (zwanego też „covidowym”) wprowadzonego tzw. „Tarczą 4.0”. Jest to unikalna możliwość skorzystania z tego rodzaju restrukturyzacji, która została wprowadzona w związku z pandemią jako rozwiązanie antykryzysowe dla przedsiębiorców. Postępowanie to pozwala na szybkie negocjacje z wierzycielami oraz zawarcie układu poza sądem, wyłącznie pod nadzorem doradcy restrukturyzacyjnego wybranego przez przedsiębiorcę-dłużnika. Co ważne – nie wszyscy wierzyciele muszą się zgodzić na zawarcie układu, gdyż ten przyjmuje się w głosowaniu. Mocą układu można np. umorzyć część długów, rozłożyć je na raty na kilka lat, zmienić terminy płatności. Układem można objąć także wierzytelności zabezpieczone rzeczowo (np. kredyt zabezpieczony hipotecznie).

Postępowanie to może być sposobem na znaczną i szybką poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Postępowanie to nie jest postępowaniem upadłościowym – nie prowadzi się go w oparciu o przepisy ustawy prawo upadłościowe.

Kto może skorzystać z uproszczonej restrukturyzacji?

Przedsiębiorcy, spółki z o.o., proste spółki akcyjne, spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej, wspólnicy osobowych spółek handlowych, ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczeń oraz wspólnicy spółek partnerskich. Jeśli Państwa biznes działa w formie grupy kapitałowej, restrukturyzacja może dotyczyć tylko jednej spółki i nie będzie wywierać skutków prawnych na pozostałe.

Warunkiem koniecznym jest niewypłacalność albo zagrożenie niewypłacalnością. Niewypłacalność ma miejsce, gdy dłużnik utracił zdolność wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych (domniemywa się, że tak jest gdy opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań przekracza 3 miesiące), a w przypadku osób prawnych i ułomnych osób prawnych (np. spółek z o.o.) także, gdy zobowiązania pieniężne przekraczają wartość majątku dłużnika przez okres przekraczający 24 miesiące) lub zagrożenie niewypłacalnością (co jest warunkiem bardziej płynnym i uznaniowym). Przyczyna niewypłacalności nie musi mieć związku z pandemią.

Ochrona przed wierzycielami

W trakcie postępowania przedsiębiorca jest chroniony przed egzekucją – od dnia obwieszczenia o otwarciu restrukturyzacji do dnia jej zakończenia dotychczasowe postępowania egzekucyjne są zawieszone, a nowe nie mogą być wszczęte. Ograniczona jest możliwość potrącania wierzytelności wzajemnych i obowiązuje zakaz wypowiadania przez wierzycieli kluczowych umów jak najem, dzierżawa, kredyt – bez uprzedniej zgody nadzorcy (którego to nadzorcę wybiera restrukturyzowany dłużnik). Ponadto możliwe jest objęcie układem wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo bez zgody wierzyciela (przy założeniu ich pełnej spłaty) (czyli np. kredytu bankowego zabezpieczonego hipotecznie).

Jak otworzyć uproszczoną restrukturyzację i jak ona przebiega?

Wystarczy zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym (nadzorcą układu) oraz obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wniosek o obwieszczenie trzeba najpóźniej złożyć do 20 listopada 2021 r. – tak by mieć pewność, że publikacja obwieszczenia nastąpi jeszcze w listopadzie 2021 r. (późniejsza publikacja obwieszczenia nie otworzy postępowania). Jeszcze przed zamieszczeniem obwieszczenia trzeba sporządzić spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych.

W toku restrukturyzacji czynności dłużnika przekraczające zakres zwykłego zarządu wymagają zgody nadzorcy układu. Od dnia obwieszczenia w MSiG dłużnik ma 4 miesiące na przygotowanie wniosku o zatwierdzenie układu i zebranie głosów wierzycieli. Dla przegłosowania układu wymagana jest większość głosujących wierzycieli, którzy oddali ważny głos, mających łącznie co najmniej 2/3 sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom.

Jakie koszty się z tym wiążą?

Obwieszczenie w MSiG – opłata uzależniona od ilości znaków, nie powinna przekroczyć 1000 zł;

Wynagrodzenie nadzorcy – w przypadku mikro i małych przedsiębiorców maks. 15% kwoty przeznaczonej dla wierzycieli zgodnie z układem, zaś od nadwyżki ponad kwotę 100 tys. zł wynagrodzenie nie może przekroczyć 3% kwoty przeznaczonej dla wierzycieli, a ponad kwotę 500 tys. zł – 1% kwoty przeznaczonej dla wierzycieli. W przypadku średnich i dużych przedsiębiorców wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie. Wynagrodzenie to w praktyce stanowi zazwyczaj ułamek kwoty, którą restrukturyzowany podmiot oszczędza dzięki przyjęciu układu.

Nasza Kancelaria jest gotowa przeprowadzić Państwa przez cały proces restrukturyzacji. Zapraszamy do kontaktu z r. pr. Maciejem Stasiewiczem (m.stasiewicz@romanowski.eu)– licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym, który odpowie na Państwa pytania i pomoże w ustaleniu, czy uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne może być dla Państwa korzystne.

5 listopada 2021    /   Restrukturyzacje i upadłości

Autor: Maciej Stasiewicz

Pozostałe wpisy

10 czerwca 2021Autor: Maciej Stasiewicz
Restrukturyzacje i upadłości

„Covidowe” uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne również dla emitentów obligacji

W najnowszym wydaniu Monitora Prawniczego Agnieszka Bartolik i Maciej Stasiewicz przedstawiają wyczerpującą analizę różnic pomiędzy postępowaniem o zatwierdzenie układu a uproszczo...

Czytaj
Wszystkie aktualności
Skontaktuj
się z nami...

Romanowski i Wspólnicy sp. k.
Centrum Jasna
Jasna 14/16A
00-041 Warszawa