zespół
 

h2_michal

Michał Romanowski ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 1994 r., na którym następne w 1997 r. obronił doktorat i w 2004 r. habilitację. Jest praktykującym radcą prawnym i od 2006 r. profesorem prawa cywilnego i handlowego oraz prawa rynków kapitałowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Od początku swojej kariery zawodowej Michał Romanowski doradzał wielu polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom wykorzystując tym samym swoją wiedzę w praktyce. Równolegle do działalności biznesowej, uzyskiwał kolejne stopnie naukowe. Oferuje unikalną kombinację doświadczenia praktykującego radcy prawnego, profesora prawa i menedżera – wspólnika banków inwestycyjnych (w latach 1996-1998 – jako wspólnik i współzałożyciel MC Concordia, a w latach 1998-2000 – jako wspólnik i współzałożyciel BNP Paribas Corporate Finance Polska).

Jest wiodącym konsultantem i pełnomocnikiem procesowym w największych w Europie Środkowej i Wschodniej sporach sądowych, jak również doradcą w projektach typu M&A oraz innego rodzaju transakcjach finansowych i handlowych, zarówno na rynku prywatnym jak i publicznym.

Profesor Michał Romanowski jest członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego zajmującej się reformą polskiego prawa cywilnego i handlowego. W ramach Komisji Kodyfikacyjnej jest przewodniczącym zespołów problemowych odpowiedzialnych za zmiany w polskim prawie spółek oraz w prawie przedsiębiorców. Jest autorem ostatnich zmian w Kodeksie spółek handlowych dotyczących implementacji X dyrektywy UE w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych, II dyrektywy w sprawie kapitału zakładowego (tzw. dyrektywa kapitałowa) oraz dyrektywy w sprawie wykonywania praw akcjonariuszy w spółkach publicznych. Jest współautorem (wspólnie z Komisją Nadzoru Finansowego) ostatnich zmian proponowanych w polskim prawie spółek i prawie rynków kapitałowych dotyczących definicji spółki publicznej oraz wezwań publicznych. Jest także autorem nowej koncepcji regulowania działalności grup spółek w polskim prawie spółek, w ramach której wspólny interes grupy spółek zastępuje indywidualne interesy poszczególnych spółek należących do grupy. Jest członkiem Komisji odpowiedzialnym za przedstawianie polskiego stanowiska w sprawie zmian proponowanych w europejskim prawie spółek oraz prawie rynków kapitałowych (tzn. zasady jedna akcja – jeden głos, koncepcji Europejskiej Spółki Prywatnej, kierunków dalszych reform europejskiego prawa spółek) oraz stanowiska Polski w sporach pomiędzy krajami członkowskimi a Komisją Europejską (w zakresie prawa spółek). Był również członkiem zespołu, który przygotował propozycję zmian do Kodeksu Dobrych Praktyk Spółek Publicznych notowanych na GPW.

Michał Romanowski orzeka jako arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Sądzie Arbitrażowym przy Związku Banków Polskich oraz Sądzie Arbitrażowym przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Jest także ekspertem Ministra Sprawiedliwości, Rady Gospodarczej przy Premierze RP i Komisji Nadzoru Finansowego.

Michał Romanowski jest autorem wielu książek i artykułów z zakresu prawa umów, prawa spółek, prawa papierów wartościowych i prawa rynków finansowych, jak również częstym prelegentem wielu konferencji z zakresu prawa spółek, prawa cywilnego i prawa finansowego.
W ramach Kancelarii, Michał Romanowski kieruje zleceniami z zakresu prawa spółek, prawa instytucji finansowych (również związanego z nadzorem nad instytucjami finansowymi), prawa rynków kapitałowych, prawa przedsiębiorców, prawa antymonopolowego, sporów sądowych oraz krajowych i międzynarodowych arbitraży.